Σύμβαση όρων χρήσης

Προοίμιο

Το Αποθετήριο Δημοσιότητας «Αρσινόη» (εφεξής «Αποθετήριο») αποτελεί ένα Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης, την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (εφεξής ΣΕΑΒ). Το κείμενο που ακολουθεί συνιστά Σύμβαση Όρων Χρήσης μεταξύ των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου και του ΣΕΑΒ. Με την πρόσβαση, περιήγηση ή χρήση του «Αποθετηρίου» ο χρήστης δηλώνει ότι: α) έχει διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης, β) οφείλει να συμμορφώνεται μ’ αυτούς και με το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, γ) σε περίπτωση διαφωνίας θα απόσχει. Σε αντίθετη περίπτωση, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.

Ο ΣΕΑΒ δύνανται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, αναρτώντας σχετική ενημέρωση στον παρόντα δικτυακό τόπο, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά που εισέρχονται στο «Αποθετήριο», να παρακολουθούν τις σχετικές ενημερώσεις και, εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το «Αποθετήριο» αποτελεί μια συλλογή έργων, δεδομένων και μεταδεδομένων αποκλειστικός δικαιούχος της οποίας είναι ο ΣΕΑΒ, και η οποία, ως πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, προστατεύεται από τον ν. 2121/1993 (Α’ 25) «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων», όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση της παρούσας, και ιδίως από την Οδηγία 96/9/ΕΚ «σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων».

Όλο το περιεχόμενο του «Αποθετηρίου» προστατεύεται από την εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία, όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση της παρούσας, και ιδίως τον ν. 2121/1993 (Α’ 25) «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων». Εκτός αν άλλως ορίζεται, δικαιούχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου είναι ο ΣΕΑΒ, ο οποίος επιτρέπει στους χρήστες του «Αποθετηρίου» να το χρησιμοποιούν, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής τους με τους όρους της άδειας ανοικτού περιεχομένου Creative Commons «Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα» (CC BY-NC-SA 3.0 GR). Συγκεκριμένα, ο ΣΕΑΒ τούς επιτρέπει την αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό και δημόσια εκτέλεση του περιεχομένου του «Αποθετηρίου» υπό τους ακόλουθους όρους: α) της αναγνώρισης του ΣΕΑΒ ως δικαιούχου πνευματικής ιδιοκτησίας, β) της μη εμπορικής εκμετάλλευσής του, γ) της αναφοράς των αλλαγών που έχουν γίνει στο αρχικό περιεχόμενο. Επιπλέον, ο ΣΕΑΒ επιτρέπει στους χρήστες την τροποποίηση/διασκευή του περιεχομένου του «Αποθετηρίου», συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας μετάφρασης, εφόσον ισχύουν τα εξής: α) η τροποποίηση/διασκευή δεν προσβάλλει τη φήμη του ΣΕΑΒ, ούτε υπονοεί τη χορηγία ή έγκριση της δημιουργίας των παράγωγων έργων από τον ΣΕΑΒ, β) τα παράγωγα έργα διανέμονται υπό τους όρους της ίδιας άδειας.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης δεν επιτρέπεται να τροποποιεί το περιεχόμενο κατά τρόπο που προσβάλει τη φήμη του ΣΕΑΒ. Αντίστοιχα, δεν επιτρέπεται να φέρουν το όνομα, ακρωνύμιο ή λογότυπο του ΣΕΑΒ οι προσαρμογές, μεταφράσεις και άλλες τροποποιήσεις στις οποίες προβαίνει. Εν γένει, η χρήση του ονόματος, ακρωνυμίου, λογοτύπου και/ή ονόματος τομέα (domain name) του ΣΕΑΒ επιτρέπεται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί ρητή και έγγραφη άδεια του ΣΕΑΒ.

Επισημαίνεται ότι ορισμένα έργα εντός του «Αποθετηρίου» δεν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΣΕΑΒ και δεν υπόκεινται στην άδεια Creative Commons «Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα» (CC BY-NC-SA 3.0 GR). Σ’ αυτήν την περίπτωση, οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν τυγχάνουν εφαρμογής. Αντίθετα, όταν στο «Αποθετήριο» δημοσιεύεται υλικό που ανήκει σε έναν ή περισσότερους τρίτους δικαιούχους (οπτικοακουστικό υλικό, σχέδια, εικόνες κ.ά.), αφενός θα επισημαίνεται από τον ΣΕΑΒ ως τέτοιο, αφετέρου ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκκαθάριση τού προς χρήση υλικού από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξαρτήτως της άδειας εκμετάλλευσης/χρήσης που ισχύει, με δεδομένο το γεγονός ότι στο «Αποθετήριο» φιλοξενούνται κυρίως οπτικοακουστικά έργα, γίνεται αντιληπτό ότι ενδέχεται το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον ΣΕΑΒ να περιέχει υλικό τρίτων δημιουργών. Εξ αυτού του λόγου, ο ΣΕΑΒ δεν δύναται να εγγυηθεί ότι η χρήση των επιμέρους έργων, που εμφανίζονται κατά την αναπαραγωγή και παρουσίαση του περιεχομένου του, δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν, ωστόσο, ο χρήστης επιθυμεί να επαναχρησιμοποιήσει τα έργα τρίτων δημιουργών, αποτελεί αποκλειστικά δική του απόφαση, και συνακόλουθα ευθύνη, εάν θα αιτηθεί την παροχή άδειας εκμετάλλευσης από τον δικαιούχο πνευματικής ιδιοκτησίας.

Παραπομπή

Ανεξάρτητα από την άδεια χρήσης που διέπει το εκάστοτε φιλοξενούμενο έργο του «Αποθετηρίου», κάθε χρήση του έργου θα πρέπει να αποδίδεται στον ΣΕΑΒ ή στον, κατά περίπτωση, δικαιούχο πνευματικής ιδιοκτησίας, συνοδεία της ακόλουθης Σημείωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας: 


[Επώνυμο Δημιουργού/-ών], Α. (Έτος έκδοσης). [Τίτλος]. © [Εκδότης ή Παραγωγός1]. [handle URI] Άδεια χρήσης: [Άδεια2

Τροποποίηση Έργων

Σε περίπτωση που ένα έργο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΣΕΑΒ, και επομένως διέπεται από την άδεια  Creative Commons «Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα» (CC BY-NC-SA 3.0 GR), η οποία επιτρέπει την τροποποίηση και μετάφραση των έργων, θα πρέπει να προσθέσετε μία εκ των ακόλουθων φράσεων, ανάλογα με τη χρήση στην οποία σκοπεύετε να προβείτε:

«Το παρόν έργο είναι αποτέλεσμα τροποποίησης ενός πρωτότυπου έργου του ΣΕΑΒ. Η ευθύνη για τις απόψεις και τις γνώμες που εκφράζονται στο παράγωγο έργο βαρύνουν αποκλειστικά τον συντάκτη ή τους συντάκτες του και δεν έχουν εγκριθεί από τον ΣΕΑΒ».

«Το παρόν έργο είναι αποτέλεσμα μετάφρασης ενός πρωτότυπου έργου του ΣΕΑΒ. Ο ΣΕΑΒ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο του παρόντος και τυχόν σφάλματα που προέκυψαν κατά την απόδοση»3.

Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Εφευρέσεις, βιομηχανικά σχέδια ή υποδείγματα, εμπορικά σήματα και άλλου είδους διακριτικά γνωρίσματα που τυχόν περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ανήκουν στα πρόσωπα, που μνημονεύονται ως κτήτορες των σχετικών δικαιωμάτων ή έχουν κατοχυρώσει σχετικό δικαίωμα στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική ιδιοκτησία.

Περιορισμός Ευθύνης - Δήλωση Αποποίησης

Ο ΣΕΑΒ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου να παρέχεται με τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Το περιεχόμενο του «Αποθετηρίου» παρέχεται στη βάση του «ως έχει» (“as is”) και «ως διατίθεται» (“as available”) και χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου αυτού. Σε καμία περίπτωση ο ΣΕΑΒ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του χρήστη από τη χρήση των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, ο ΣΕΑΒ δεν εγγυάται ότι ανά πάσα στιγμή οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα ή άλλα παρόμοια προβλήματα. Ομοίως, ο ΣΕΑΒ δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Χρήση Συνδέσμων σε Δικτυακούς Τόπους Τρίτων (links)

Ο ΣΕΑΒ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους Όρους Χρήσης (και ενδεχομένως στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) που αναγράφονται σε καθέναν απ’ αυτούς. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον ΣΕΑΒ, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους, την ποιότητα των παρεχόμενων απ’ αυτούς υπηρεσιών ή προϊόντων, ούτε για την πολιτική απορρήτου και ασφαλείας που υιοθετούν. Επίσης, ο ΣΕΑΒ δεν ευθύνεται για την ακώλυτη, άνευ λαθών και αμόλυντη από «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά λειτουργία των δικτυακών τόπων τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Εάν ο χρήστης του δικτυακού τόπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, μέσω των συνδέσμων του, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Αποκλεισμός Προτροπών-Συμβουλών

Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους χρήστες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Αντιθέτως, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, ενώ αποκλείεται οιαδήποτε ευθύνη του ΣΕΑΒ.

Διέπουσα Νομοθεσία/Δικαιοδοσία

Η συγκεκριμένη Σύμβαση Όρων Χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και ερμηνεύεται βάσει των γενικών ρητρών του Α.Κ. (αρ. 200, 281, 288), ήτοι των κανόνων της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω Σύμβασης υπάγονται στην αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της παρούσας συμφωνίας ή της ισχύουσας νομοθεσίας, ο ΣΕΑΒ δύναται να παύσει προσωρινά ή οριστικά την πρόσβαση του παραβάτη χρήστη ή/και να αποσύρει το έργο από το «Αποθετήριο».

Μεταβατικοί Όροι

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους της Σύμβασης Όρων Χρήσης διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετος με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο ως άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός, ο όρος αυτός παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από την παρούσα, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η ενδεχόμενη αδράνεια του ΣΕΑΒ να επιβάλει συμμόρφωση με τους παρόντες όρους δεν θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από τους όρους αυτούς.

Ηλεκτρονική Επικοινωνία

Η επικοινωνία μεταξύ του διαχειριστή του «Αποθετηρίου» και του χρήστη θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, στη διεύθυνση helpdesk.seab.gr, και μέσω ανακοινώσεων που θα αναρτά ο πρώτος στον δικτυακό τόπο του «Αποθετηρίου». Ο ΣΕΑΒ προτρέπει τους χρήστες να επικοινωνούν με τον διαχειριστή του «Αποθετηρίου» όποτε διαπιστώνουν διακοπές, σφάλματα ή άλλα παρόμοια προβλήματα στο περιεχόμενο του «Αποθετηρίου», καθώς επίσης, σε περίπτωση που ανακύψουν απορίες σχετικά με την επιτρεπόμενη χρήση του περιεχομένου του «Αποθετηρίου» ή διαπιστωθεί προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή παράβαση της ελληνικής ή διεθνούς νομοθεσίας. Τέλος, με την παρούσα Σύμβαση, ο χρήστης συμφωνεί ότι κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των μερών θα θεωρείται ότι καλύπτει πλήρως τις εκ του νόμου προϋποθέσεις του έγγραφου τύπου.1 Συνήθως «ΣΕΑΒ».

2 Συνήθως «CC BY-NC-SA 3.0 GR».

3 Η εν λόγω φράση θα πρέπει να καταγραφεί στη γλώσσα απόδοσης.